کارشناسی برق، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

به یک مدرک مهندسی برق ترجیحا قدرت یا کلیه گرایشها جهت اخذ رتبه بندی شرکت با سه سال سابقه مرتبط از شرکت های گریددار یا بازنشسته اداره برق نیازمندیم.
7 ماه پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
نیرو
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی برق
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091191XXX36
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    2 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    3 ماه پیش
نیاز است    7 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش
نیاز است    8 ماه پیش