کاردانی عمران، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

کاردان ساختمان با 3 سال سابقه بیمه بدون رتبه مورد نیاز
1 سال پیش
رتبه بدون رتبه
گواهی
ساختمان
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کاردانی
مدرک تحصیلی عمران
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
092159XXX36
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه