کارشناسی کشاورزی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

مهندس کشاورزی با 3 سال سابقه جهت رتبه بندی مورد نیاز است
1 سال پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
کشاورزی
آب
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
عباسی
091295XXX50
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
عباسی

مهندس‌های مشابه