کارشناسی کشاورزی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

امتیاز مدرک مهندس کشاورزی جهت رتبه بندی مورد نیاز میباشد
6 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
کشاورزی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
فرهمند
093744XXX16
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند

مهندس‌های مشابه

نیاز است    6 ماه پیش