کارشناسی کشاورزی، ۳ سال سابقه بیمه نیاز است

کارشناس کشاورزی جهت رتبه کشاورزی مورد نیاز است
1 ماه پیش
رتبه رتبه دارد پیمانکار
گواهی
کشاورزی
سابقه بیمه ۳ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی کشاورزی
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
091207XXX45
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه

نیاز است    6 ماه پیش