کارشناسی معماری، ۴ سال سابقه بیمه نیاز است

جهت تامین نیروی امتیازآور سوم شرکت مهندسی مشاور شهرسازی
7 ماه پیش
رتبه رتبه دارد مشاور
گواهی
شهرسازی و معماری
سابقه بیمه ۴ سال سابقه بیمه
مقطع کارشناسی
مدرک تحصیلی معماری
قیمت قیمت توافقی
کاربر ثبت بازار
093929XXX60
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
کاربر ثبت بازار

مهندس‌های مشابه