پلمپ دفاتر در کرج ارائه دهنده خدمات

دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل ، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند . لذا در شروع هر سال مالی باید دفتر سال قبل پلمپ شده باشد. ثبت شرکت و ثبت تغییرات پلمپ دفاتر شرکت
6 ماه پیش
پلمپ دفاتر در کرج
عنوان آگهی پلمپ دفاتر در کرج
دسته بندی ثبت شرکت
توضیحات دفاتر هر سال می بایست حداکثر تا پایان اسفند ماه سال قبل ، توسط اداره ثبت ، شماره گذاری،امضاء و پلمپ گردند . لذا در شروع هر سال مالی باید دفتر سال قبل پلمپ شده باشد. ثبت شرکت و ثبت تغییرات پلمپ دفاتر شرکت
قیمت قیمت توافقی
فرهمند
093744XXX16
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
فرهمند
خدمات مشابه
ارائه دهنده خدمات    2 روز پیش
ارائه دهنده خدمات    1 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    5 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    6 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    6 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    6 ماه پیش
ارائه دهنده خدمات    6 ماه پیش