سهامی خاص رتبه 5 کشاورزی - 5 آب تهران مورد نیاز

5 اب و کشاورزی دارای اعتبار کامل صفر 4 سال اعتبار کارتکس 2 سال اعتبار مهندس خانم حسین ابادی

5 ماه پیش
محل ثبت ثبت تهران
نوع شرکت شرکت سهامی خاص
رتبه رتبه 5 کشاورزی 5 آب
سال ثبت 1396
اعتبار کارتکس 4 سال اعتبار کارتکس
اعتبار مهندس 2 سال اعتبار مهندس
قیمت قیمت توافقی
N.Hosseinabadi
091295XXX51
check_circle_outline شماره تماس تایید شده
N.Hosseinabadi