داشبورد

واگذاری شرکت ۵ تاسیسات و تجهیزات/خاص... ویژه

 • واگذاری شرکت ۵ تاسیسات و تجهیزات/خاص...

واگذاری شرکت راه ، نفت و گاز ، ساختمان... ویژه

 • واگذاری شرکت راه ، نفت و گاز ، ساختمان...

فروش شرکت پیمانکاری عمرانی ( رتبه۵)... ویژه

 • فروش شرکت پیمانکاری عمرانی ( رتبه۵)...

شرکت ( رتبه ۴ نفت و گاز ) واگذار میشود... ویژه

 • شرکت ( رتبه ۴ نفت و گاز ) واگذار میشود...

فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۴تاسیسات... ویژه

 • فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۴تاسیسات...
 • فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۴تاسیسات...
 • فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۴تاسیسات...

فروش شرکت پیمانکار/رتبه۵ تاسیسات... ویژه

 • فروش شرکت پیمانکار/رتبه۵ تاسیسات...

فروش،واگذاری شرکت های تک رشته و دو رشته... ویژه

 • فروش،واگذاری شرکت های تک رشته و دو رشته...
 • فروش،واگذاری شرکت های تک رشته و دو رشته...

واگذاری و فروش امتیاز شرکت ۵ راه وابنیه... ویژه

واگذاری رتبه آب وابنیه ساختمان/سهامی خاص... ویژه

 • واگذاری رتبه آب وابنیه ساختمان/سهامی خاص...

فروش شرکت رتبه ۴ ابنیه ساختمان ویژه

 • فروش شرکت رتبه ۴ ابنیه ساختمان
1 2 3 4 31