آیا می خواهید با ثبت شرکت، فعالیت خود را به صورت حقوقی آغاز کنید؟

آیا می خواهید با ثبت شرکت، فعالیت خود را به صورت حقوقی آغاز کنید؟

آیا برای به ثبت رساندن شرکت خود، نمیدانید ازکجا باید شروع کنید؟

نگاهی به فرایند ثبت شرکت و موسسه

فرایند ثبت شرکت به مجموعه شما اعتبار خاص می بخشد و برای اعتماد بخشی میان شما و مشتریان، تاثیر بسزایی دارد. در واقع، ثبت  شرکت نوعی رسیدگی توسط متصدیان امر، جهت بررسی صحت انجام مقررات لازمه شخصیت حقوقی و میزان دقت بعمل آمده است. درصورت به ثبت رسیدن شرکت، قراردادهای منعقده بین شرکا رسمی بوده و باگذر زمان، هیچ یک از طرفین نمیتوانند نسبت به وجود شرکت نامه و اساسنامه و سایر تصمیماتی که به ثبت رسیده اظهار بی اطلاعی نموده، که متاسفانه درحال حاضر، شاهد بسیاری از ایراداتی که در خصوص اسناد غیر رسمی وارد میشود، هستیم.
با توجه به موارد فوق، امروزه بخش کثیری از آحاد جامعه به عناوین مختلف با حقوق ثبت در ارتباط هستند. لیکن، آشنایی با امور ثبتی و احاطه بر آن مستلزم کسب تجربه و علم مربوط به آن است و می طلبد که افراد با قوانین و آیین نامه های مختلفِ مسائل ثبتی آشنایی کامل داشته باشند.
ما در این مقاله تلاش کرده ایم تا به تمامی مراحل ثبت شرکت از ابتدا تا انتها به طور کامل بپردازیم. شایان ذکر است، شما بزرگواران چنانچه در هر یک از مراحل ثبت شرکت با مشکل مواجه شدید، می توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

 • نحوه ثبت شرکت:

الف- شناخت کلی از نظام حقوقی حاکم بر شرکت ها ، اولین گام برای تاسیس و ثبت یک شرکت تلقی می شود. زمانی که قصد تاسیس یک شرکت را دارید، می بایست علاوه بر انتخاب شرکای شرکت، با توجه به اهداف اعضا در آینده، نوع فعالیت افراد و میزان مسئولیت هر یک از شرکا، قالب شرکت را نیز مشخص کنید. در ذیل به بارزترین مشخصات عمومی شرکت های تجاری می پردازیم.

۱- شرکت سهامی عام:
حداقل شرکا در شرکت سهامی عام ۵ نفر میباشد. حداقل سرمایه پانصد هزار تومان  و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۵ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهامِ هریک می باشد.

۲- شرکت سهامی خاص
حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص ۳ نفر میباشد. حداقل سرمایه صد هزار تومان  و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ نفر و مسئولیت شرکا به میزان مبلغ اسمی سهامِ هریک می باشد.

۳- شرکت با مسئولیت محدود
حداقل شرکا در شرکت سهامی خاص ۲ نفر میباشد. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۱ نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به میزان سهم الشرکه هریک می باشد.

۴- شرکت تضامنی:
در شرکت تضامنی حداقل شرکا ۲ نفر است، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا نامحدود است و هریک مسئولیت کامل دارد.

۵- شرکت نسبی
حداقل شرکا در شرکت نسبی ۲ نفر میباشد. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکا به نسبت سهم الشرکه هریک می باشد.

۶- شرکت مختلط سهامی
در شرکت مختلط سهامی حداقل شرکا ۲ نفر میباشد، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای سهامی به میزان مبلغ اسمی هریک می باشد.

۷- شرکت مختلط غیر سهامی
در شرکت مختلط غیر سهامی حداقل شرکا ۲ نفر میباشد، برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد، حداقل هیات مدیره یا مدیران یک نفر یا بیشتر و مسئولیت شرکای ضامن نامحدود و شرکای غیر سهامی به میزان سهم الشرکه می باشد.

۸- شرکت تعاونی
حداقل شرکا در شرکت تعاونی ۷ نفر میباشد. برای حداقل سرمایه محدودیتی وجود ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران ۳ تا ۷ نفر و مسئولیت شرکا در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در صورت غیر سهامی بودن با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه می باشد.

ب – فراهم نمودن مدارک مورد نیاز
پس از انتخاب نوع شرکت و تعیین شرکا، گام بعدی جهت ثبت شرکت، فراهم نمودن مدارک لازم است. قانونگذار برای تاسیس و ثبت هر یک از انواع شرکت مدارک جداگانه ای را پیش بینی نموده است که در ذیل به آن ها اشاره می کنیم.


*مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص:
۱- دو برگ اظهارنامه شرکت      
۲- دو جلد اساسنامه شرکت     
۳- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین    
۴- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب  
۵- کپی شناسنامه ی برابراصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
۶- کپی کارت ملی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی-همه ی اعضای هیات مدیره، سهامداران و بازرسین
۷- ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکتِ درشرف تاسیس در آن جا افتتاح شده است.
۸- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری (اگر آورده شرکت غیر نقدی منقول و یا غیرمنقول باشد)
۹- ارائه اصل سند مالکیت (اگر اموال غیر منقول جزء سرمایه شرکت باشد)
۱۰- گواهی عدم سوءپیشینه ی کیفری همه ی اعضای هیات مدیره و بازرسان شرکت
۱۱- ارائه ی اقرارنامه ی همه ی اعضا ی هیات مدیره مبنی بر اینکه کارمند رسمی دولت نیستند و مدیر عامل مبنی بر اینکه در شرکت دیگری سمت مدیریت عامل را دارا نیست.
۱۲- امضاء وکالتنامه
۱۳-ارائه ی اصل قیم نامه در صورتی که یکی از اعضا دارای اهلیت نباشد.
۱۴- در صورتیکه اعضا با سهامداران شخص حقوقی باشند، کپی آگهی تأسیس، روزنامه ی رسمی، کپی روزنامه ی رسمی آخرین تغییرات + کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده ی نماینده ی شخص حقوقی

۱۵- در صورت حضور سهامدار خارجی در صورتیکه شخص حقیقی باشد کپی برابر اصل پاسپورت و ترجمه ی رسمی آن،در صورتیکه شخص حقوقی باشد ارائه ی گواهی ثبت شرکت در مرجع ثبت شده ی آن کشور که مبین آخرین وضعیت شرکت و ترجمه ی رسمی آن، همینطور اصل و ترجمه ی وکالتنامه
۱۶- ارائه ی مجوز مربوط به فعالیت از مرجع ذیربط در صورت نیاز

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام:
۱- دو نسخه اساسنامه ی شرکت
۲- دو نسخه اظهارنامه
۳- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی مؤسسین
۴- دو نسخه صورتجلسه ی هیأت مدیره
۵- اگهی دعوت مجمع مؤسسین در روزنامه ی تعیین شده
۶- فتوکپی شناسنامه ی مدیران (در مورد اشخاص حقوقی ارائه ی برگ نمایندگی الزامی است)
۷- گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل ۳۵ % سرمایه ی شرکت
۸- ارائه ی مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

* مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
۱- دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت ها با مسئولیت محدود
۲- دو برگ شرکت نامه 
3- دو نسخه از اساسنامه
۴- دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره
۵- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا و مدیران (اگر مدیر خارج از سهامداران انتخاب شود)
۶- اخذ و ارائه مجوز مربوطه (در صورت نیاز)

*مدارک مورد نیاز برای شرکت تضامنی:
۱- دو برگ تقاضانامه
۲- دو برگ شرکت نامه
۳- دو نسخه اساسنامه
۴- فتوکپی شناسنامه ی شرکا
۵- مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تعاونی (هر کدام در ۴ نسخه)
۱- صورتجلسه ی تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضا و هیأت مدیره ی منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت
۲- اساسنامه ی مصوب مجمع عمومی
۳- دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
۴- درخواست کتبی ثبت 
5- طرح پیشنهادی و ارائه ی مجوز وزارت تعاون
۶- رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه ی سرمایه، طبق اساسنامه
۷- مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه ی مجمع عمومی عادی (موضوع بند ۲ ماده ی ۳۲)
۸- موافقت نامه ی تشکیل شرکت یا اتحادیه (تبصره ی ماده ی ۵۱)
۹- مجوز ثبت شرکت یا اتحادیه (بند ۲۸ ماده ی ۶۶ و بند ۴ ماده ی ۵۱)

*مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه تاسیس شرکت تعاونی:
۱- فتوکپی مدارک ثبت تعاونی که از مرجع ثبت دریافت شده است.
۲- نسخه ای از روزنامه رسمی که آگهی تشکیل شرکت تعاونی در آن چاپ شده است.
۳- تقاضانامه برای اخذ پروانه تاسیس که به عنوان اداره تعاون نوشته شده است.

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی:
۱- یک نسخه مصدق از شرکت نامه
۲- یک نسخه مصدق از اساسنامه
۳- اسامی مدیر یا مدیران شرکت
۴- نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی حداقل ثلث از آن سرمایه
۵- سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد ۴۰،۴۱،۴۴
۶- نوشته ای با امضای مدیر شرکت، حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط  غیر سهامی:
۱- یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
۲- یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (در صورت وجود)
۳- اسامی شرکت یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نسبی:
۱- یک نسخه ی مصدق از شرکت نامه
۲- یک نسخه ی مصدق از اساسنامه (در صورت وجود)
– برای تشکیل شرکت نسبی رعایت نکات ذیل ضروری است:
۱- شرکتنامه برابر قانون تنظیم شده باشد.
۲- تمام سرمایه نقدی شرکت پرداخت گردد.
۳- سهم الشرکه غیر نقدی شرکت با رضایت همه شرکاء ارزیابی و تسلیم گردیده باشد.
۴- منافع حاصله به نسبت سهم الشرکه هر شریک تقسیم می شود مگر اینکه بموجب شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۵- مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء مانند مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
۶- شرکاء باید از بین خود و یا از خارج حداقل یک نفر را بعنوان مدیر شرکت معین نمایند.

*مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت های خارجی:
۱- اظهارنامه ی ثبت
۲- یک نسخه ی مصدق از اساسنامه ی شرکت
۳- یک نسخه ی مصدق از اختیار نامه ی عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آن ها
۴- داشتن مجوز(قرارداد قانونی) با یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی و یا چنانچه شرکت خارجی باشد، شرایط عملیات آن باید به موجب امتیازات صحیح و منطقی مقرر گردیده باشد.

ج- مراجعه به سامانه ثبت شرکت ها
پس از فراهم نمودن مدارک فوق ، می بایست با ورود به سامانه ی اداره ی ثبت شرکت ها (به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir)، اطلاعات خواسته شده را تکمیل نموده و مدارک مورد نیاز را در آن بارگذاری کنید. تکمیل اطلاعات متقاضی، اولین مرحله برای ثبت شرکت از طریق سامانه می باشد. مراحل مربوط به درج اطلاعات متقاضی به شرح ذیل می باشد:
– وارد نمودن شماره ملی شخص در صورت ایرانی بودن و شماره گذرنامه در صورت خارجی بودن. سپس معلوم کردن نوع شرکت که آیا شعبه ی خارجی است یا نمایندگی یک شرکت خارجی.
– وارد کردن اطلاعات مربوط به نام متقاضی(نام، نام خانوادگی،…)
– وارد نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل است یا وکیل.
– درج اطلاعات مربوط به امضاکننده دفتر(یعنی شخصی که اطلاعات شرکت را در اداره ثبت شرکتها تأیید می کند).
– مشخص کردن سمت امضا کننده دفتر که آیا از مدیران است یا شرکاء یا سهامداران یا وکیل رسمی

وسپس کلیک بر روی کلید گام بعدی

مراحل ثبت نام در سامانه ثبت شرکتها پس از درج اطلاعات متقاضی:

– وارد نمودن پنج اسم انتخابی برای نام شرکت به ترتیب اولولیت. با انتخاب نام شرکت یک کد رهگیری به شما داده می شود. بدین منظور، در قسمت اسامی درخواستی، پنج نام را به ترتیب اولویت وارد کنید.
برای انتخاب نام، نام هایی را انتخاب کنید که:
الف) خارجی نباشد
ب) قبلاَ به ثبت نرسیده باشد 
ج)دارای معنا و مفهوم باشد
د) با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد

لازم به توضیح است، برای برخی از اشخاص حقوقی، ثبت نام پیشنهادی آن ها منوط به دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح می باشد که متقاضیان قبل از ارائه تقاضای ثبت تاسیس باید نسبت به اخذ مجوز اقدام و آن را به مدارک خود ضمیمه کند. اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد. برای این منظور می توانید به سایت www.ilenc.ir مراجعه و نام پیشنهادی را جستجو کنید. توجه داشته باشید که دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.در صورتی که نام های انتخابی از میان اسامی، عناوین و اصطلاحات باشد، نمی توان برای نام شرکت به کار برد.
مهلت اعتبار نام تایید ثبت شده برای اشخاص حقوقی نامحدود است. اگر نام تایید شده شخص حقوقی در شرف تأسیس یا تغییر ثبت نشود تنها ۳ ماه از تاریخ تایید نام اعتبار خواهد داشت. شرکت های سهامی عام تا مدت ۶ ماه از تاریخ تشکیل مجمع عمومی مؤسس، اعتبار نام دارد. نام شرکت ثبت شده با رعایت تاریخ تقدم، مختص شخصی است که به نام آن در مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد. دراین صورت هیچ شرکت دیگری حق انتخاب این نام را نخواهد داشت.

 • – درج موضوع شرکت بر اساس نوع فعالیت و مدت آن. ابتدا انتخاب نوع فعالیت و سپس مدت فعالیت بر اساس اینکه محدود یا نامحدود باشد و در صورت محدود بودن تعیین حداکثر مدت فعالیت به ماه
 • – درج آدرس مرکز اصلی شرکت با کد پستی و یک تلفن ثابت
 • – تعیین سرمایه شرکت
 • – تعیین تعداد و ارزش سهم برای شرکت
 • – انتخاب گزینه وجود یا عدم وجود مجوز برای فعالیتهایی که نیاز به مجوز از سازمان یا ارگانهای خاص دارند و وارد کردن شماره مجوزو تاریخ مجوز در صورت نیاز به وجود آن
 • – درج مشخصات اعضای شرکت. مشخصات اشخاص حقیقی چون نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و… و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی
 • – کد پستی جهت افراد حقیقی و حقوقی و شماره ثبت جهت افراد حقوقی
 • – پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و …
 • – مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلید ثبت سمت شخص
 • – پر کردن اطلاعات مربوط به نمایندگان قانونی. نماینده مورد نظر، نوع نمایندگی، مستند نمایندگی، شماره و تاریخ مستند نمایندگی و تاریخ شروع و پایان نمایندگی در صورت وجود نماینده
 • – ثبت اطلاعات مربوط به تأسیس شعبه چنانچه شعبه ای وجود داشته باشد. ابتدا وارد کردن کد پستی شعبه، شماره تماس واحد ثبتی شعبه، نشانی شعبه و در نهایت ثبت شعبه. چنانچه هنوز از طرف سهامداران برای این موضوع تکلیفی مشخص نشده باشد  تا روشن شدن تکلیف شعب شرکت، گزینه ی مربوط به نداشتن شعب را انتخاب نمایید.
 • – تکمیل اطلاعات سال مالی شرکت و اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست روزنامه شرکت
 • – تایپ اطلاعات متن اظهارنامه، اساسنامه و شرکتنامه
 • – انتخاب گزینه تأیید مدارک مورد نیاز، پذیرش نهایی و دریافت رسید پذیرش اینترنتی
 • – امضای مدارک تأییدشده و پرینت شده از طریق سامانه توسط اعضای شرکت
 • – بعد از اتمام، سامانه یک شماره ثبت می دهد که برای چاپ در روزنامه به آن احتیاج خواهد بود

د- ارسال مدارک تقاضای ثبت شرکت از طریق پست 
پس از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و اخذ تأییدیه ی پذیرش، باید نسخ اصلی صورت جلسات تنظیمی و ضمائم آن ها را امضا و از طریق باجه های پست به صورت سفارشی به آدرس ذکر شده در تاًییدیه ی پذیرش ارسال فرمایید.
با  ارسال مدارک، ممکن است ۳ حالت برای پرونده شما اتفاق بیفتد:
۱- رد پرونده
۲- نقص پرونده
۳- صدور آگهی

ه – حضور در اداره ثبت 
پس از آنکه درخواست ثبت شرکت در دو نسخه با ضمایم تسلیم متصدی ثبت گردید یک نسخه از آن در پرونده ضبط کرده و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شرکت ها به ثبت می رساند و متصدی مزبور نسخه ثانی آن را با قید تاریخ و شماره ثبت پس از امضاء و مهر به متقاضی تسلیم می نماید و متعاقباً صاحبان امضاء مجاز، دفتر مخصوص را امضاء می کنند. ثبت در دفتر مزبور مانند ثبت سند در دفترخانه اسناد رسمی است. زیرا به موجب ماده ۵ اصلاح آیین نامه ثبت شرکت ها، اداره ثبت شرکت ها در تهران و اداره ثبت شرکت در شهرستان ها، در ثبت شرکت نامه، قایم مقامِ دفتر خانه های رسمی می باشند.

ی- درج آگهی در روزنامه ی رسمی جمهوری اسلامی ایران
صدور آگهی ثبت شرکت در روزنامه ی رسمی، آخرین اقدام جهت ثبت شرکت محسوب می شود. مطابق ماده ۱۹۷ ق.ت در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه و منضمات آن طبق آیین نامه وزارت دادگستری اعلان خواهد شد.

از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.

انواع شرکت های تجاری را بهتر بشناسیم.

در این مقاله می خواهیم شما را با انواع شرکت ها آشنا کنیم تا با آگاهی بتوانید به امور مربوط با این شرکت ها بپردازید. اطلاعات درباره شرکت های تجاری میتواند مفید باشد. شرکت های تجاری ازنظر اقتصادی،اهمیتی زیادی دارند؛ زیرا ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

شرکت چیست؟

در پاسخ به این سوال باید مشخص کنیم که منظور ما شرکت مدنی است یا تجاری.

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی برای انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.شرکت هایی که هدفشان تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند، شرکتهای حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

انواع شرکت های تجاری

مطابق ماده ۲۰ قانون تجارت شرکت های تجاری به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.

 • شرکت های سهامی عام
 • شرکت سهامی خاص
 • شرکت بامسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیرسهامی
 • شرکت مختلط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی

شرکت سهامی عام‌

درشرکت سهامی‌عام، سرمایه‌‌ی آن به سهام تقسیم‌ شده که بخشی از این سرمایه از راه فروش سهام به مردم بدست می آید. در شرکت سهامی‌عام، تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و سهامداران به میزان سهامشان مسئولیت دارند. در این شرکت، عبارت«شرکت سهامی عام» باید قبل و بعد از نام شرکت، در تمامی مدارک ذکر شود.

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است (حتی اگر موضوع عملیات آن،‌ امور بازرگانی نباشد) که تمام سرمایه‌ی آن به طور کامل توسط مؤسسین بدست می آید و سرمایه‌ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، ‌محدود به مبلغ سهام آنهاست. تعداد سهام‌داران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل و بعد از نام شرکت، در تمامی مدارک ذکر شود. سود در شرکت‌های سهامی خاص به نسبت تعداد سهام سهامداران تقسیم‌ می‌شود و حق رأی نیز به تعداد سهام هر فرد در شرکت بستگی دارد.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده است و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط به میزان سرمایه‌ی خود نسبت به قروض و تعهدات شرکت مسئولیت دارند. به زبان ساده‌تر میتوان گفت در صورتی که شرکت ورشکسته شود و نتواند پاسخگوی طلب‌کاران باشد تنها سرمایه سهام‌داران از بین می‌رود و طلبکاران نمی‌توانند باقی‌مانده مطالبات خود را از اموال شرکای شرکت مطالبه کنند. در نام شرکت باید عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود››به طور کامل ذکر شود.

شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا چند نفر بامسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. اگر دارایی و سرمایه ی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند. هر قراری که بین شرکا برخلاف این صورت بگیرد درمقابل اشخاص ثالث بی اثر خواهد بود. در نام شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی»‌و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود.به نوعی دیگر می توان گفت که اگر نام برخی مالکان شرکت در نام شرکت قید شده باشد، شرکت تضامنی محسوب می‌شود.

شرکت مختلط غیرسهامی

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد. شریک با مسئولیت محدود، شخصی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت قرار داده است و یا می خواهد قرار دهد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن، ذکر شود.

شرکت مختلط سهامی

شرکتی است که بین تعدادی شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تحت عنوان مخصوصی تشکیل می‌شود. شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. اما شریک ضامن شخصی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام نبوده و مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت وجود داشته باشد. درصورتی که تعداد شرکای ضامن زیاد شود مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، براساس مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. عبارت«شرکت مختلط»‌ ‌و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن در نام شرکت باید ذکر شود.

شرکت نسبی

شرکت نسبی شرکتی است که بین دو یا چند نفر تحت عنوان مخصوص برای امور تجاری تشکیل می‌شود و مسئولیت شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که به شرکت آورده اند. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا باید عنوان شود؛ در صورتی که اسامی تمام شرکا در عنوان شرکت نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» الزامی است .

شرکت تعاونی

طبق قانون تجارت ایران شرکت تعاونی شرکتی است که حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیارشرکت تعاونی قرارگیرد و وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها،‌ شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان وسایر نهادهای عمومی می‌توانند از طریق وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگری درتأمین یا افزایش سرمایه‌ی شرکت‌ های تعاونی کمک نمایند، بدون آن که عضو باشند.

 

 

آیا با شرایط مهندس امتیاز آور جهت رتبه بندی آشنایی دارید؟

در این مطلب قصد داریم ضوابط مورد نیاز جهت رتبه بندی فرد امتیازآور را برای شما پیمانکاران عزیز و فعالان حوضه ثبتو رتبه بندی مورد بررسی قرار دهیم .

توجه داشته باشید مطالب بیان شده ، اشاره مختصر از آیین نامه سازمان برنامه بودجه می باشد. 

برای توضیحات تکمیلی باید به آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران مراجع نمایید.


شرایط مدرک تحصیلی افراد برای اخذ رتبه پیمانکاری 

۱: مدیر عامل شرکت می بایست حداقل مدرک کارشناسی و فرد امتیاز آور شرکت باشد. 

۲: نیمی از اعضای هیات مدیره می بایست حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

شرایط  سابقه کاری فرد امتیاز اور

۱: فرد امتیاز آور می بایست در ۴ سال اخیر دارای۳۶ ماه بیمه باشد .

۲: فرد امتیاز آور نباید در شرکت های دولتی نیمه دولتی مشغول به فعالیت باشد .

۳:فرد امتیاز آور در سمت مدیر عامل نباید در شرکت دیگری در سمت مدیر عامل قرار داشته باشد .

۴:فرد امتیاز آور می بایست گواهی کاردر زمینه امتیاز آوری خود را از شرکتهای رتبه دار در همان زمینه اخذ نماید

میزان امتیاز افراد آمتیاز اور برای اخذ رتبه ۵ ساختمان

حالت اول : یک مهندس که دارای ۷سال سابقه  بیمه از یک شرکت دارای رتبه مرتبط با مدرک تحصیلی کارشناسی ، در هیات مدیره به عنوان مدیر عامل  مطابق با شرایط فوق

حالت دوم :دو نفر مهندس دارای سابقه بیمه و گواهی کارمرتبط به میزان ۳ سال ( اگر این دو مهندس عضو هیات مدیره باشند،شرکت می تواند از دو شاخه متفاوت تقاضای رتبه بندی شرکت داشته باشد.

سوالی که شاید ذهن شما رو در این مطلب  درگیر خودش کرده باشه

 • چرا از مهندسین به عنوان هیت مدیره استفاده میکنیم؟!!

شرایط اخذ رتبه بر اساس آیین نامه صلاحیت پیمانکاران که در سال ۸۲ به تصویب رسیده مورد برسی قرار میگیرد  که در مطلب ذیل سعی میکنم در یک مثال کوچک این مسله رو براتون حل کنم

فرض کنید شرکتی قصد درخواست رتبه ۵ ابنیه از سازمان برنامه بودجه را دارد.

قانون که  ۲/۳ اعضا باید دارای مدرک لیسانس می باشد را رعایت کرده،

برای اخذ گرید ابنیه در پایه ۵ نیاز به ۳۷۵ امتیاز می باشد که نحوه محاسبه امتیاز به صورت زیر است

امتیاز مدرک تحصیلی

کاردانی ۱۵۰

کارشناسی ۲۵۰

ارشد ۲۷۵

دکترا ۳۰۰

امتیاز مدرک تحصیلی +میزان سابقه بیمه فرد در زمینه ابنیه


(با فرض این که فرد در ۴ سال اخیر ۳۶ماه رتبه در شرکت که دارای رتبه ابنیه فعالیت داشته در بخش ابنیه مشغول به کار بوده است )

که این امر در صورت این که مهندس در هیئت مدیره قرار بگیرد از ۲۰ امتیاز و در صورت پرسنل بودن ۱۰ امتیاز برخوردار میباشد 

پس اگر مهندس ما کارشناس عمران به عنوان هیت مدیره در شرکت حضور داشته باشد و دارای ۷ سال سابقه باشد

به صورت خلاصه میشود

  ۳۹۰=۷*۲۵۰+۲۰    هئیت مدیره

   ۳۲۰=۷*۲۵۰+۱۰   پرسنل

حالا فرض کنید مهندس ما کارشناسی عمران باشد اما با ۵ سال سابقه میشود

۳۵۰=۵*۲۰+۲۵۰   هئیت مدیره

۳۰۰=۵*۱۰+۲۵۰    پرسنل

اما در ادامه میخوام به نکات مهم دیگر اشاره کنم

افراد امتیاز آور در شرکت باید حتما مدرک زمینه در رتبه مورد  اخذ را را داشته باشد.

در مطلب بالا سعی کردیم خیلی خلاصه و مفید به نکات کلیدی در مبحث تامین مهندس امتیاز آور  بپردازیم.

ما سعی کردیم با فراهم سازی بستری مناسب، گرداوری اطلاعات جامع از مهندسین آماده قرارداد   برای شما متقاضیان که به دنبال مدرک امتیاز آور برای اخذ رتبه پیمانکاری و مشاور برای شرکت خود هستین کمکی کرده باشیم.

مهندسین آماده قرارداد