واگذاری و فروش شرکتهای پیمانکاری

انجام کلیه امور مربوط به این زمینه

رتبه های موجود :

 راه و ساختمان

۵ راه

نیرو تاسیسات

 آب و ساختمان

۵ آب و راه