ثبت انواع شرکت (سهامی خاص ، مسئولیت محدود و …) 

 نظیم و ثبت انواع صورت جلسات تغییرات شرکت (تغییر نام ، آدرس ، موضوع، اعضای شرکت و غیره …)

 اخذ کارت بازرگانی 

 اخذ دفاتر پلمپ شده برای شرکت

 انجام امور مالیاتی و ارزش افزوده و ..

اخذ انواع مجوز و جواز کسب