انجام کلیه ی کارهای مربوط به

تغییرات شرکت / تغییر اعضا هیئت مدیره / تغییر سهام / تغییر نام شرکت و الحاق موضوع و …

انحلال و پایان کار شرکت

رتبه گرفتن برای شرکت