**تخفیفات ویژه عیدانه**

(خدمات ثبتی بویژه پلمپ دفاتر)

ثبت انواع شرکت در ۴روزکاری با تنظیم موضوع کامل و چندمنظوره ️ثبت تغییرات شرکت دراساسنامه از قبیل:

*تغییر اعضا،تغییر نام،تغییر موضوع، تغییر آدرس و انحلال و …

*اخذ پلمپ دفاتراخذ کداقتصادی و وارزش افزوده

اخذ یا تمدید گرید یا واگذاری رتبه پیمانکاری از قبیل: رشته های راه ،ابنیه، تاسیسات، نفت و گاز ،نیرو، و .. ((تمامی رشته ها شهرستان و تهران))

در سراسر کشور

با قیمتی ویژه برای شما عزیزان

^^ثبت سپهر ^^