فروش و ثبت شرکتها

اخذ وفروش پیمانکاری (رتبه)

پایه ۵__۴__۳__۲__۱

آب_راه_ابنیه_تاسیسات_نیرو_کشاورزی

و

شرکت۲سیلابی

شرکت آماده جهت اخذ رتبه دارای:کد اقتصادی_کدکارگاهی_گذرواژه ساجات

آماده واگذاری میباشد.

انجام کلیه کارهای مربوط به اخذ رتبه بندی شرکتها …

انجام کارهای مربوط به تامین اجتماعی (کد کارگاهی_مفاصا)

انجام کلیه کارهای مربوط به شرکتها (ثبت وتغییرات وپلمپ دفاتر تجاری)

فروش شرکت رتبه دار

فروش شرکت ابنیه تاسیسات

فروش شرکت رتبه۵

فروش شرکت رتبه۴ابنیه

فروش شرکت ۳ابنیه

فروش شرکت رتبه۲ابنیه

فروش شرکت رتبه۱ابنیه

رتبه راه وابنیه

رتبه ابنیه تاسیسات

خرید شرکت ثبت شده

واگذاری شرکت ثبت شده

خرید سهام شرکت