انجام کلیه تغییرات شرکت

-تغییر آدرس،تغییر نام،نقل و انتقال سهام،تغییر آدرس و …