خرید وفروش رتبه آماده پیمانکاری خرید وفروش رتبه های آماده ساختمان،راه،آب،برق وتاسیسات ۵و۴و۳و۲و۱

خریدار رتبه های آماده با قیمت مناسب از سراسر کشور خرید و فروش رتبه و یا گرید های ۲و۳و۴و۵ راه وترابری،ساختمان یا ابنیه،تاسیسات،آب وکشاورزیواگذاری مجوز رتبه یا گرید شرکتهای پیمانکاری در زمان کوتاه جهت شرکت در مناقصه نقل وانتقال سهام،سهامداران همراه با مفاصا حساب مالیاتی و بیمه بدون هیچگونه بدهی

چنانچه بدنبال مشتری برای فروش و یا واگذاری گرید های پیمانکاری خود

می باشید در زمان بسیار کوتاه این کار را برای شما انجام میدهیم

فروشانواع رتبه در زمینه های زیر(آب،ابنیه،راه،تاسیسات،) با قیمت مناسب ، اخذ انواع رتبه پایه۵(آب،ابنیه،راه،تاسیسات)به نام شرکت شما

خرید شرکت رتبه۵

خرید شرکت رتبه۵ابنیه

خرید شرکت رتبه۵راه

خرید شرکت رتبه۵تاسیسات

خرید شرکت رتبه۵نیرو

خرید شرکت رتبه۵کشاورزی

خرید شرکت رتبه۵نفتوگاز

خرید شرکت رتبه۵تاسیسات

خرید شرکت رتبه۵راه وابنیه

خرید شرکترتبه۵ابنیه تاسیسات

رتبه۵ابنیه تاسیسات

خرید شرکت ثبت شده

شرکت آماده

خرید و واگذاری رتبه۵

خرید شرکت رتبه۲ابنیه

فروش شرکت رتبه۲ابنیه ۴تاسیسات

فروش شرکت رتبه۱راه

فروش شرکت رتبه۱ابنیه

فروش شرکت رتبه۳راه

فروش شرکت۴راه

فروش شرکت۴ابنیه