خدمات شرکت و رتبه پیمانکاری ،

جهت شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی ،

کلیه رشته های پیمانکاری آب ، تاسیسات ، راه ، ابنیه ،

انجام صفر تا صد امور ثبتی و تغییرات

۰۹۱۲۰۴۸۷۴۶۰