واگذاری و فروش ویژه رتبه های پیمانکاری

تک راه خاص تهران

✴️ تک ابنیه خاص شهرستان

✴️ نیرو و تاسیسات محدود تهران

✴️ نیرو و ساختمان خاص تهران

✴️ راه خاص شهرستان

✴️ نیرو خاص شهرستان

✴️ آب و راه خاص شهرستان

✴️ تک تاسیسات خاص شهرستان

✴️ تک آب خاص شهرستان

✴️ ابنیه و نفت گاز خاص شهرستان

✴️ *تک ساختمان خاص تهران *

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال
نوع درخواست
  • آماده واگذاری
نوع شرکت
  • سهامی خاص
هزینه
  • توافقی
نوع کارکرد
  • بدون کارکرد
رتبه
  • 5