شرکت ۵ راه 

سهامی خاص      تازه صدور  

بدون کارکرد 

ظرفیت آزاد آماده واگذاری