واگذاری شرکت های پیمانکاری ،

 تک رشته و دو رشته ،

 کلیه زمینه های پیمانکاری ئ،

۵ ابنیه

۵ تاسیسات

۵ نیرو

۵ راه

۵ آب

۵نفت وگاز

فروش شرکتهای فوق بصورت تک رشته و دو رشته ، آماده واگذاری