فروش شرکت در کلیه زمینه های پیمانکاری ،

تاسیسات ، صنعت و معدن ، ابنیه ، راه و آب ،

فروش و واگذاری شرکت بدون بدهی و بدون کارکرد ،

اخذ گواهی صلاحیت ایمنی HSE و توکن مناقصات .