شرکت رتبه ۵ پیمانکاری جهت واگذاری موجود میباشد :

رتبه ۵ نیرو ، ۵ تاسیسات ، ۵ ابنیه ،

کارتکس ۴ساله ، مهندس ۲ساله ،

دارای رتبه از سازمان برنامه و بودجه