شرکت رتبه دار ابنیه و تاسیسات (تجهیزات) به فروش میرسد

شرکت ابنیه و تاسیسات سهامی خاص

شرکت تازه تاسیس و بدون کارکرد

اعتبار کارتکس ۴ سال

اعتبار مهندس ۲ سال

شرکت دارای رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات(تجهیزات) میباشد