فروش شرکت ۵تاسیسات تجهیزات (با گواهی HSE)

دارای ۲سال اعتبار

گواهی صلاحیت ایمنی HSE و توکن دارد.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال