یک شرکت دو رشته ای با گرید ۵ آب و ۵ راه ،

اعتبار کارتکس ۴ سال و ۲سال اعتبار مهندس ،

سهامی خاص با کارکرد صفر و بدون هیچگونه بدهی ،

جهت واگذاری آماده میباشد.

امکانات
اعتبار کارتکس
  • 4 سال
اعتبار مهندس
  • 2 سال