دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 8

فروش شرکت رتبه ۵تااسیسات

فروش شرکت رتبه ۵تااسیسات

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری سهامی خاص شرکت رتبه 5تاسیسات و تج...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵

فروش شرکت رتبه ۵

فروش شرکت رتبه دار ساجاتی ، رتبه 5 آب و ابنیه

N / A

فروش شرکت پیمانکاری دارای رتبه ۲ ابنیه و ۳ تاسیسات...

فروش شرکت پیمانکاری دارای رتبه ۲ ابنیه و ۳ تاسیسات...

دارای ۴ سال اعتبار/ کد اقتصادی/گواهینامه ارزش افزوده/ گواهینامه تایید ...

N / A

رتبه ۵ راه و ساختمان

رتبه ۵ راه و ساختمان

واگذاری و فروش شرکت با رتبه 5 راه و ابنیه شرکت در قالب سهامی خاص می...

N / A

شرکت رتبه ۵ نیرو – برق

شرکت رتبه ۵ نیرو – برق

فروش شرکت رتبه 5 نیرو شرکت کامل و شسته رفته شرایط شرکت : سهام...

N / A

خرید شرکت با گرید ۵ ابنیه و نفت و گاز...

خرید شرکت با گرید ۵ ابنیه و نفت و گاز...

فروش رتبه آماده پیمانکاری فروش شرکت رتبه 5 ابنیه / ساختمان و نفت و ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵آب و راه-سهامی خاص...

فروش شرکت رتبه ۵آب و راه-سهامی خاص...

فروش شرکت پیمانکاری رتبه 5آب و راهدارای اعتبار کارتکس 4 و مهندس 2سالدا...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه/اعتبار ۴سال...

واگذاری شرکت پیمانکاری رتبه 5 ، سهامی خاص ، 5 ابنیه ، اعتبار ...

N / A