دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 3

فروش شرکت گرید۵نفت و گاز

فروش شرکت گرید۵نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاریشرکت رتبه 5نفت و گازسهامی خاصکارتکس 4 سال...

N / A

فروش رتبه۵نفت و گاز-سهامی خاص

فروش رتبه۵نفت و گاز-سهامی خاص

واگذاری و فروش شرکتهای پیمانکاریقروش شرکت رتبه 5 نفت و گازدارای 4سال ا...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاریشرکت گرید 5 نفت و گاز دارای تاییدیه از سا...

N / A