دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 2

واگذاری شرکت بدون کارکرد ابنیه با رتبه ۵...

شرکت تازه تاسیس ابنیه با رتبه ی 5 واگذار میشودتازه تاسیس و بدون کارکرد...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ابنیه با رتبه 5 برای واگذاری آماده میباشداین شرکت بدون ...

N / A