دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 6

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

فروش شرکت رتبه ۵نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکتهای پیمانکاریشرکت گرید5نفت و گار4سال اعتبار کارتکس ...

N / A

شرکت رتبه۵نفت و گاز

شرکت رتبه۵نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاریشرکت رتبه۵نفت و گاز ،تاییدیه از سازمان بر...

N / A

فروش شرکت رتبه۵ابنیه۵نفت و گاز...

فروش شرکت رتبه۵ابنیه۵نفت و گاز...

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاریشرکت رتبه 5ابنیه و نفت و گازدارای اعتبار ...

N / A

واگذاری شرکت رتبه۵نفت و گاز

واگذاری شرکت رتبه۵نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاریشرکت رتبه 5نفت و گازدارای اعتبار کارتکس 4...

N / A

شرکت رتبه۵نفت و گاز

شرکت رتبه۵نفت و گاز

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاریشرکت رتبه ۵نفت و گازسهامی خاصکارتکس ۴ سال...

N / A

فروش رتبه۵نفت و گاز-سهامی خاص

فروش رتبه۵نفت و گاز-سهامی خاص

واگذاری و فروش شرکتهای پیمانکاریقروش شرکت رتبه 5 نفت و گازدارای 4سال ا...

N / A