دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 6

فروش شرکت گرید ۳ تاسیسات تجهیزات...

فروش شرکت گرید ۳ تاسیسات تجهیزات...

شرکت رتبه 3 تاسیسات تجهیزات آماده واگذاری شرکت با رزومه قوی و قابل ...

N / A

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

واگذاری شرکت ساختمان تاسیسات

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A

فروش شرکت های گریددار

رتبه های پیمانکاری تازه تاسیس و بدون کارکرد و رزومه بفروش میرسد رتب...

N / A

فروش شرکت با گرید ۵ تاسیسات تجهیزات...

فروش شرکت با گرید ۵ تاسیسات تجهیزات...

رتبه 5 تاسیسات تجهیزات دارای 4 سال اعتبار رتبه و مهندس بفروش میرسد ...

N / A

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

فروش و واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات...

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه تاسیسات به فروش میرسد شرکت سهامی خاص ...

N / A

خرید شرکت با رتبه ۵ تاسیسات

خرید شرکت با رتبه ۵ تاسیسات

فروش شرکت تاسیساتی سهامی خاصرتبه 5 تاسیساتثبت ساجات و ساجارشرکت رتبه آ...

N / A