خدماتی ثبتی و حقوقی شرکت پیمانکاری و گرید

در زمینه های آب ، ابنیه ، تاسیسات ، راهسازی و کلیه رشته های پیمانکاری در کل کشور

انجام کلیه امور حقوقی و ثبتی و شرکت آماده