دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 1486

خرید و فروش شرکت های رتبه دار عمرانی...

خرید و فروش شرکت های رتبه دار عمرانی رتبه5 ابنیه راه آبخرید و فروش شرک...

N / A

ابنیه تک پایه۵

واگذاری تمام شرکت های رتبه دار در کل کشور با سابقه درخشانرتبه پایه 5 ا...

N / A

واگذاری شرکت پیمانکاری تازه تاسیس...

رتیه پیمانکاری تازه تاسیس در کلیه زمینه هاراه ابنیه نیرو تاسیسات و آب....

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ نفت و گاز.اب ابنیه…...

واگذاری شرکت پیمانکاریتاسیسات وابنیه اب راه....رتبه 5تک رشته و دورشته ...

N / A

شرکت رتبه ۳

شرکت رتبه ۳

رتبه 3 راهدارای مفاصا بدون بدهی مالیاتیاعتبار کامل سهامی خاص آم...

N / A

واگذاری رتبه های پیمانکاری** عمرانی**...

واگذاری رتبه های پیمانکاری** عمرانی**...

واگذاری تمامی رشته های پیمانکاری تمامی رتبه هاتک رشته و دو رشتهسهامی خ...

N / A

شرکت رتبه ۵ راه

شرکت رتبه ۵ راه

شرکت 5 راهسهامی خاص تازه صدوربدون کارکردظرفیت آزاد آماده واگذاری...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه

شرکت رتبه ۵ ابنیه

واگذاری و فروش ویژه رتبه های پیمانکاریتک راه خاص تهران تک ابنیه خاص شه...

N / A

شرکت رتبه پایه ۵ در رشته نیرو

شرکت رتبه پایه ۵ در رشته نیرو

واگذاری رتبه پایه ۵ در رشته نیرو محدود صدور جدید تهران کارتکس روی سایت...

N / A

شرکت رتبه نیرو و تاسیسات

شرکت رتبه نیرو و تاسیسات

واگذاری شرکت رتبه پایه ۵ در دو رشته نیرو و تاسیسات محدود تهران صدور جد...

N / A