دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 1618

شرکت رتبه ۵ راه

واگذاری رتبه ۵ راهسهامی خاصثبت شهرستانبدون کارکرد و صفرقابل انتقال به ...

N / A

شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات

فروش رتبه ۵ آب و تاسیساتسهامی خاصثبت شهرستانبدون کارکرد۴ سال اعتبار رت...

N / A

خرید شرکت دارای رتبه نیرو و ابنیه...

خرید شرکت دارای رتبه نیرو و ابنیه...

شرکت سهامی خاص دارای رتبه نیرو و ابنیه ۵ جهت خرید مورد نیاز است.ترجیحا...

N / A

شرکت رتبه ۵ نیرو تاسیسات

فروش رتبه ۵ نیرو تاسیساتسهامی خاص و محدودبدون کارکرد و بدهیثبت ساجار۴ ...

N / A

شرکت رتبه ۵ نفت و گاز تاسیسات

فروش رتبه ۵ نفت و گاز تاسیساتسهامی خاص و محدودبدون کارکردثبت تهران و ش...

N / A

شرکت رتبه ۵ آب و کشاورزی

فروش رتبه ۵ آب و کشاورزیسهامی خاص و محدودبدون رزومهقابل انتقال به کلیه...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه تاسیسات

فروش رتبه ۵ ابنیه تاسیساتسهامی خاص و محدودبدون کارکردبدون بدهیثبت ساجا...

N / A

شرکت رتبه ۵ راه و ابنیه

فروش رتبه ۵ راه و ابنیهسهامی خاص و محدودثبت تهران و شهرستانقابل انتقال...

N / A

شرکت رتبه ۵ نفت و گاز

فروش رتبه ۵ نفت و گازسهامی خاص و محدودثبت تهران و شهرستانثبت ساجارقابل...

N / A

شرکت رتبه ۵ نیرو

واگذاری رتبه ۵ نیروثبت تهران و شهرستانثبت ساجارقابل انتقال به کلیه است...

N / A