ساجات

1399-06-10

قوانین تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات

تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات چگونه انجام می شود؟ برای تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساجات، قوانین و ...
ادامه مطلب

1399-06-10

رتبه بندی ساجات

آنچه که درباره رتبه بندی ساجات باید بدانید برای تعیین میزان صلاحیت شرکت ها از یک رتبه بندی به ن...
ادامه مطلب

1399-06-10

ثبت نام در سامانه ساجات

سامانه ساجات یک سامانه الکترونیکی است که مربوط بهسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا معاونت ر...
ادامه مطلب