یک شرکت رتبه ۵ ابنیه ساختمان آماده واگذاری میباشد.