شرکت رتبه ۵ راهسازی سهامی خاص ، بدون کارکرد

و بدون بدهی آماده واگذاری میباشد.

اعتبار رتبه ۴ساله

دارای مهندس امتیاز عمران