کارت بازرگانی

1399-06-10

اخذ کارت بازرگانی حقیقی

کارت بازرگانی توسط سازمان گمرک صادر می شود کارت بازرگانی درواقع مجوز صادرات و واردات کالا است. ...
ادامه مطلب

1399-06-10

اخذ کارت بازرگانی

طبق قوانین گمرکی جمهوری اسلامی ایران کارت بازرگانی مجوزی می باشد که به دارنده آن مجوزهای خاصی م...
ادامه مطلب

1399-06-10

اخذ کارت بازرگانی حقوقی

اخذ کارت بازرگانی یکی از الزامات برای بازرگانان است. برای اخذ کارت بازرگانی شرایطی وجود دارد که...
ادامه مطلب