دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 130

فروش و واگذاری شرکت رتبه دار ۵ راه...

فروش و واگذاری شرکت پیمانکاری در تمامی رشته هادارای اعتبار کاملتازه صد...

N / A

فروش شرکت پیمانکاری رتبه ۵ راه و ابنیه...

شرکت رتبه 5 راه و ابنیه ( ساختمان ) ثبت شهرستان , سهامی خاص , تازه تاس...

N / A

فروش شرکت رتبه ۲ ابنیه و ساختمان...

فروش شرکت پیمانکاری عمرانی دارای گرید 2ابنیه ساختمان و 4 تاسیسات تجهیز...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ آب

فروش شرکت رتبه ۵ آب

واگذاری 100% امتیاز شرکت گرید 5 آب

N / A

خرید شرکت با رتبه ۵ تاسیسات

خرید شرکت با رتبه ۵ تاسیسات

فروش شرکت تاسیساتی سهامی خاصرتبه 5 تاسیساتثبت ساجات و ساجارشرکت رتبه آ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه-سهامی خاص...

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه-سهامی خاص...

فروش شرکت رتبه 5 ابنیه (ساختمان)   اعتبار کا...

N / A

فروش شرکت رتبه۵راه

فروش شرکت رتبه۵راه

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری رتبه 5 راهسازی دارای ...

N / A

فروش شرکت ساجاتی رتبه ۵ راه و ابنیه...

فروش شرکت ساجاتی رتبه ۵ راه و ابنیه...

سلام یک شرکت رتبه دار داری گرید 5 راه و 5 ابنیه ، اعتبار کار...

N / A

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری رتبه پیمانکاری ۱آب،۲ابنیه/۳مشاور ساختمانی...

واگذاری و فروش شرکتهای رتبه بالای پیمانکاری و مشاور پیمانکاری1 آب /...

N / A

واگذاری شرکت رتبه دار /۵ابنیه ، ۵تاسیسات،۵نفت وگاز...

واگذاری شرکت رتبه دار /۵ابنیه ، ۵تاسیسات،۵نفت وگاز...

فروش و واگذاری شرکتهای رتبه دار پیمانکاری ، رتبه 5 ابنیه و ساختمان ...

N / A