دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 37

واگذاری شرکت بدون کارکرد ابنیه با رتبه ۵...

شرکت تازه تاسیس ابنیه با رتبه ی 5 واگذار میشودتازه تاسیس و بدون کارکرد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات...

فروش شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیسات سهامی خاصدارای اعتبار کاملثبت و صدور ...

N / A

فروش شرکت نفت و گاز رتبه ۵ / سهامی خاص...

واگذاری شرکت با رتبه 5 نفت و گازشرکت سهامی خاص استتازه صدوربدون بدهیبد...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ ابنیه

فروش شرکت ساختمانی رتبه 5 / شرکت سهامی خاصاعتبار کامل، دارای 4 سال اعت...

N / A

شرکت آب و راه ، سهامی خاص

فروش شرکت رتبه 5 آب و راه ،ثبت شده در سازمان برنامه و بودجهدارای 4 سال...

N / A

واگذاری شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات...

شرکت رتبه 5 ابنیه و تاسیسات سهامی خاصبدون کارکرد و بدون هیچگونه بدهی ب...

N / A

فروش شرکت ۵ راه ۵ ابنیه ۵ نیرو

فروش شرکت ۵ راه ۵ ابنیه ۵ نیرو

فروش شرکت های رتبه دار 5 راه 5 کشاورزی 5 تاسیسات 5 اب 5کشاورزی 5 نفت 5...

N / A

شرکت رتبه ۵ صنعت و معدن به فروش میرسد...

شرکت رتبه ۵ صنعت و معدن به فروش میرسد...

واگذاری و فروش شرکت رتبه 5 صنعت و معدن و تاسیساتفروش بدون واسطهشرکت رت...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

جهت خرید شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات با شماره ۰۹۱۲۹۴...

جهت خرید شرکت رتبه ۵ راه و تاسیسات با شماره ۰۹۱۲۹۴...

فروش شرکت گرید 5 راه و تاسیسات شرکت سهامی خاص پیمانکاری دارای رت...

N / A