دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 29

فروش شرکت آب و تاسیسات رتبه دار

شرکت سهامی خاص آب و تاسیسات رتبه 5دارای مفاصا حسابدارای صلاحیت پیمانکا...

N / A

فروش شرکت ابنیه و ساختمان رتبه دار...

شرکت سهامی خاص ابنیه و ساختماندارای گواهی صلاحیت پیمانکاریدارای قرار د...

N / A

شرکت رتبه ۵ راه با ایمنی

شرکت رتبه 5 راه با ایمنی/سهامی خاصاعتبار کاملبدون بدهی مالیاتی...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه سهامی خاص

شرکت سهامی خاص ابنیه با رتبه 5 برای واگذاری آماده میباشداین شرکت بدون ...

N / A

واگذاری شرکت رتبه ۵ نیرو

واگذاری شرکت رتبه 5 نیرو در کمترین زماناعتبار کامل/بدون کارکرد/تاغزه ت...

N / A

فروش شرکت رتبه ۲ ابنیه و ساختمان...

فروش شرکت پیمانکاری عمرانی دارای گرید 2ابنیه ساختمان و 4 تاسیسات تجهیز...

N / A

شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات

شرکت رتبه ۵ ابنیه و تاسیسات

فروش شرکت ، دارای رتبه 5 از سازمان برنامه و بودجهشرکت رتبه 5 ابنیه و ت...

N / A

فروش رتبه ۵ آب و ابنیه

فروش رتبه ۵ آب و ابنیه

واگذاری شرکت پیمانکاری دارای گرید 5 آب و فاضلاب و 5 ابنیه ساختمان ...

N / A

شرکت گرید ۵ راه

شرکت گرید ۵ راه

فروش شرکت پیمانکاری گرید 5 راهسازی / رتبه 5 از برنامه و بودجه شرکت ...

N / A

ثبت شرکت / تغییرات شرکت / پلمپ دفاتر ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ /...

ثبت شرکت / تغییرات شرکت / پلمپ دفاتر ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ /...

با سلام انجام کلیه امور ثبتی شرکتها ، ثبت شرکت ، تغییرات اعضاء ،...

N / A