دنبال چی میگردی؟

مجموع آگهی ها: 4

فروش شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات / واگذاری...

فروش شرکت رتبه ۵ آب و تاسیسات / واگذاری...

واگذاری و فروش 100% سهام و امتیاز شرکت گرید 5 آب وتاسیسات شرکت سهامی خ...

N / A

فروش شرکت رتبه ۵ آب

فروش شرکت رتبه ۵ آب

واگذاری و فروش شرکت با رتبه 5 آبشرکت سهامی خاصاعتبار کاملو بدون کارکرد...

N / A

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

رتبه ۵آب/آبیاری تحت فشار سامانه نوین جهاد...

واگذاری شرکت رتبه 5 آب ، دارای مجوز آبیاری تحت فشار ، ثبت شد...

N / A

شرکت گرید ۵ آب

شرکت گرید ۵ آب

واگذاری و فروش شکت رتبه 5 آبثبت ساجات و ساجاردارای گواهی صلاحیت پیمانک...

N / A