چندلحظه صبر کنید...

چندلحظه صبر کنید...

ثبت تغییرات شرکت تعاونی

ثبت تغییرات شرکت تعاونی باید بر اساس قانون باشد. بعد از اینکه مجمع عمومی فوق العاده تغییرات را انجام داد، اقدامات برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی صورت می گیرد. اشخاص حقوقی که شرکت تعاونی دارند و خواستار ثبت تغییرات شرکت تعاونی می باشند، نیازمند این هستند که اداره تعاون و اداره ثبت شرکت ها با هم هماهنگ باشند و تغییرات بر اساس قوانین ثبت شود. در این مقاله نیز به بررسی اطلاعاتی درباره ثبت تغییرات شرکت تعاونی خواهیم پرداخت تا در این زمینه اطلاعات کافی داشته باشید.

ثبت تغییرات شرکت تعاونی

از جمله تغییرات شرکت می توان به تغییر نام، افزایش یا کاهش سرمایه، نقل و انتقال سهام، تغییر آدرس، الحاق به موضوع، تغییر موضوع، تغییر حق امضا، تعیین اعضا هیئت مدیره، تعیین سمت ها و همچنین ورود یا خروج شریک اشاره کرد. بالاترین مرجعی که نظارت بر شرکت های تعاونی را بر عهده دارد و درباره آنها تصمیم گیری می کند، مجمع عمومی عادی و فوق العاده می باشد. در واقع اعضا نظرات خود را در مجمع عمومی ابراز می کنند که این نظرات باید بر اساس دستورالعمل های تصویب شده وزارت تعاون، قانون و اساسنامه شرکت تعاونی باشد. از آنجا که در جلسات عمومی برای رسیدن به تصمیم نهایی، اتفاق آرا مشکل خواهد بود تصمیمات بر اساس اکثریت آرا گرفته خواهد شد. در این بین هیئت مدیره نیز برای اداره شرکت تعاونی قادر به گرفتن تصمیماتی می باشد و تفاوت این دو این است که در مجمع عمومی، تصمیمات در حضور اعضا و با رای آنها گرفته می شود  اما هیئت مدیره تصمیم گیری را به عنوان نماینده شرکت انجام می دهد. بعد از اینکه مجمع عمومی فوق العاده تغییرات مورد نیاز را انجام داد، اقدامات برای ثبت تغییرات شرکت تعاونی  و مراحل قانونی آن صورت می پذیرد.

موارد غیر قابل تغییر در اساسنامه شرکت

گاهی اوقات در اساسنامه شرکت تعاونی مواردی ذکر شده است که نمی توان آنها را تحت هیچ شرایطی تغییر داد و مجمع عمومی فوق العاده نیز این کار را نمی تواند انجام دهد، این موارد به شرح ذیل است:

  • حق رای اعضا
  • بی نام بودن سهام
  • مقدار حداقل و حداکثری ذخایر قانونی
  • مواردی که تصریح قانونی در مورد آنها وجود داشته باشد

 اساسنامه شرکت تعاونی در زمان تاسیس شرکت از جانب وزارت تعاونی در اختیار هیئت موسس قرار می گیرد. مواردی که مخالف قانون و دستورالعمل ها نباشند و با اهداف شرکت مطابقت داشته باشند توسط مجمع عمومی فوق العاده به اساسنامه اضافه خواهد شد. 

نظر خود را بگذار


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *